ギリシャ語の不定冠詞 ένας, ένα, μια と、アテネの交通事情

Athens-Metro
photo credit: κύριαsity via photopin cc
更新

ギリシャ語の不定冠詞について学習します。あとにつづく名詞の性に応じて ένας, ένα, μια を使い分けることがポイントです。

レッスン後半は、アテネの交通事情についてのお話。

キーフレーズ

Ένας σταθμός, μία πλατφόρμα, δύο τρένα.
エナス スタスモス、ミア プラトフォルマ、ディオ トレナ
One station, one platform, two trains.
ひとつの駅に、ひとつの発着フォーム、二本の電車。

ダイアログと単語

駅に到着したペトラ。地下鉄とふつうの電車の両方が通っている駅なのに、ホームがひとつしかありません。不思議に思って駅の人にたずねています。

Πέτρα(ペトラ):
Συγνώμη, κυρία, εδώ είναι δύο γραμμές αλλά μόνο μια πλατφόρμα;

シグノミ、キリア、エド イネ ディオ グラメス アラ モノ ミア プラトフォルマ?
Petra Gordon: Excuse me, madam, here are two tracks but only one platform?
すみませんマダム、ここ、2本路線があるのに発着ホームはひとつだけなのですか?

Υπάλληλος σταθμού(駅の係員):
Είναι μια γραμμή για το Μετρό και μια για τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο.

イネ ミア グラミ イア ト メトロ ケ ミア イア トン プロアスティアコ シディロードロモ。
Station Clerk: There is one track for the Metro and one track for the Suburban Railroad.
ひとつは地下鉄、もうひとつは近郊鉄道の路線なのよ。

Πέτρα :
Οπότε, μόνο μια πλατφόρμα και για τα δύο τρένα;

オポテ、モノ ミア プラトフォルマ ケ イア タ ディオ トレマ?
Petra Gordon: So only one platform for both trains?
ではひとつの発着ホームに両方がくるのですか?

Υπάλληλος σταθμού:
Ναι. Ένας σταθμός, μια πλατφόρμα, δύο τρένα.

ネ。エナス スタスモス、ミア プラトフォルマ、ディオ トレマ。
Station Clerk: Yes. One station, one platform, two trains.
そうよ。ひとつの駅に、ひとつの発着フォーム、二本の電車。

単語 読みかた 英訳 和訳
Συγνώμη シグノミ I’m sorry, excuse me ごめんなさい、すみません
κύρια キリア madam マダム
γραμμές グラメス tracks, lines 路線
αλλά アラ but しかし
πλατφόρμα プラトフォルマ platform 発着ホーム
μόνο もの only …だけ
μια ミア one ひとつ、1
σταθμός スタスモス station
τρένο トレノ trains 電車

単語に関する補足

「…がある」という表現

最初の「ここには2本の路線があるのに…」というセリフについて。

εδώ είναι δύο γραμμές…
here are two lines…

この文章、「Here is / Here are(…がある)」のように見えますが、ギリシャ語にはこの言い回しはありません。この εδώ (here) は、単に「ここに」という副詞として文頭に置かれているだけです。

なので、意味は通じるので会話は成り立ちますが、文章としては不完全です。

もし正しい文章にするなら、例えばこんなふうになります。

Εδώ έχει δύο γραμμές.
Here it has two lines.

Εδώ(here)を文末にしたほうがわかりやすいかも。

Έχει δύο γραμμές.
It has two lines here.

あるいは、以下のように。

Εδώ βλέπω δύο γραμμές.
Here I see two lines.

Εδώ υπάρχουν δύο γραμμές.
Here there exist two lines.

Mr.やMrs.にあたる「敬称」

ペトロは駅員さんにκυρία(マダム)と呼びかけていました。κυρία は英語の Mrs. にあたる単語です。κ. あるいは Κα. と略すこともあります。

英語の Mr. にあたる単語は κύριος です。κ. あるいは Κος. と略すこともあります。

Έρχεται ο κ.Παπαδόπουλος.
Mr. Papadopoulos is coming.

女性への呼びかけについて、英語の Ms., Miss にあたる単語はなく、既婚未婚による区別なども特にないのですが、若い女性に対しては Δεσποινίς あるいは Δις という敬称を使うこともあります。

Δις は英語の damsel にあたる単語なのだそうですが、damsel って知りませんでした…)

ギリシャ語の不定冠詞 ένας, ένα, μια

不定冠詞の使い分け(男性・中性・女性)

英語の a,an にあたる不定冠詞について学習します。

ギリシャ語では、あとにつづく単語の性によって不定冠詞を使い分けます

男性 中性 女性
ένας ένα μια

(読みかた:エナス、エナ、ミア)

ένας άντρας
エナス アンドラス
a man
(ひとりの)男の人

ένα παιδί
エナ ネディ
a child
(ひとりの)子ども

μία γυναίκα
イア ギネカ
a woman
(ひとりの)女の人

one(形容詞)の意味で用いる場合

「ひとつの」とか、「一方の」「片方の」(英語の one… the other… のような表現)という意味で用いる場合もあります。

Ο ένας είναι ψηλός και ο άλλος κοντός.
オ エナス イネ プシロス ケ オ アロス コンドス
The one is tall and the other is short.
ひとりは背が高く、もうひとりは背が低い。

上の例文では ένας を不定冠詞としてではなく英語の「one」の意味で用いていますから、前には「定冠詞(英語の the)にあたる Ο が置かれています。

one(数字)として用いる場合

ένας, ένα, μια は数字の「1」の意味も持ちます。

ένας άντρας
エナス アンドラス
one man
ひとりの男の人

δύο άντρες
ディオ アンドレス
two men
ふたりの男の人たち

τρεις άντρες
トリス アンドレス
three men
三人の男の人たち

なお、ギリシャ語の数字のうち 1, 3, 4 は、あとにつづく名詞の性によって使い分けなくてはいけません。

男性 中性 女性
1 ένας ένα μια
3 τρεις τρία τρεις
4 τέσσερις τέσσερα τέσσερις

不定冠詞、数字を用いた例文

Στο λεωφορείο είναι μόνο ένας επιβάτης.
There is only one passenger on the bus.
バスにはひとりだけ乗客がいる。

Είναι ένας λευκός τοίχος.
It is a white wall.
それは白い壁です。

Αυτός είναι ο σταθμός του Μετρό;
Is this the metro station?
ここは地下鉄の駅ですか?

Είναι ένας πίνακας του Πικάσο.
It is a painting by Picasso.
それはピカソの絵です。

アテネの交通機関(地下鉄を使おう)

アテネの交通機関の複雑さについてのお話。

アテネはとっても古い街ですから、人口が現在の10分の1にも満たない頃に、道路や各種交通機関(車、タクシー、バス、トロリーバスなど…)がつくられました。そのため、現代のアテネでは移動の手段が複雑すぎたり混雑が激しかったりと、交通事情についての深刻な問題を抱えていました。

Athens-trolley-bus
photo credit: RobW_ via photopin cc

でも、アテネが2004年のオリンピック開催地に決まったことで、画期的な交通機関「メトロ」(μετρό・地下鉄)がつくられ、アテネの交通事情は大きな改善がなされたそう。

メトロ(μετρό)は料金も安く最もかんたんな移動手段なので、アテネ観光の際はぜひ、アテネ地下鉄の駅の近くに宿泊してくださいね、というお話でした。

今日学習したエピソード

GreekPod101 Beginner S1 #2 Take the Last Greek Train to Athens

にほんブログ村 外国語ブログ 多言語学習者(学習中)へ にほんブログ村 外国語ブログへ