έχω(英語の have)と名詞の対格

更新

これから数回に分け、έχω(英語の have)の用法を学習していきます。

基本の「…を持っている」という意味で用いる έχω は、名詞の対格形といっしょに使いますので、今回はまず対格形のおさらいをした上で、かんたんな文章をつくってみます。

キーフレーズ

Έχω τον υπολογιστή που χρειάζομαι.
エホ トン イポロギスティ プ フリアゾメ
I have the computer that I need.
わたしは必要なコンピューターを持っています。

ダイアログと単語

家でも仕事をする忙しいペトラ。仕事に必要な機器がちゃんと揃っているのかどうか、ダナエが心配しています。

Δανάη(ダナエ):
Πέτρα είσαι ευχαριστημένη με τον εξοπλισμό σου;

ペトラ イセ エフハリスティメニ メ トン エクゾプリスモ ス?
Peter, are you happy with your equipment?
ペトラ、設備には満足している?

Πέτρα(ペトラ):
Ναι. Έχω τον υπολογιστή που χρειάζομαι, έχω την οθόνη που χρειάζομαι, έχω τα προγράμματα που χρειάζομαι, έχω την υποστήριξη που χρειάζομαι –όλα είναι μια χαρά.

ネ。エホ トン イポロギスティ プ フリアゾメ、エホ ティン オソニ プ フリアゾメ、エホ タ プログラマタ プ フリアゾメ、エホ ティン イポスティリクシ プ フリアゾメ - オラ イネ ミア ハラ。
Yes. I have the computer that I need, I have the screen that I need, I have the software that I need, I have the support that I need— everything is fine.
はい。必要なコンピューター・スクリーン・ソフトとサポートがあります… 全て大丈夫です。

Δανάη :
Αν έχεις κάποιο πρόβλημα να μου πεις.

アン エヒス カピオ プロヴリマ ナ ム ピス。
If you have any problems, just let me know.
もし何か問題があったら教えてね。

Πέτρα :
Ευχαριστώ. Εξάλλου, έχω και το τηλέφωνο της εταιρείας που κάνει τη μηχανογραφική υποστήριξη.

エフハリストー。エクサル、エホ ケ ト ティレフォノ ティス エテリアス プ カニ ティ ミハノグタフィキ イポスティリクシ。
Thanks. Besides, I also have the number of the company that does IT support.
ありがとうございます。ほかにもITサポートをしてくれる会社もたくさんありますから大丈夫です。

単語 読みかた 英訳 和訳
ευχαριστημένος eucharistimenos happy 幸せな
κάποιο kapoio some, any いくつかの
πρόβλημα próvlima problem 問題
χρειάζομαι chriázomai need 必要とする
εξοπλισμός eksoplismos equipment 設備、備品
έχω echo I have わたしは持っている
υπολογιστής ypologistis computer コンピューター
οθόνη othóni monitor モニター(パソコンの)
ευχαριστώ efcharisto thank you ありがとう
προγράμματα programmata programs プログラム、ソフトウェア
υποστήριξη ypostiriksi support サポート
έχεις echeis you have あなたは持っている

単語に関する補足

「幸せ」をあらわす単語

ダイアログの最初に登場した「幸せ」をあらわす単語について。

Δανάη: Πέτρα είσαι ευχαριστημένη με τον εξοπλισμό σου;
ペトラ イセ エフハリスティメニ メ トン エクゾプリスモ ス?
Peter, are you happy with your equipment?
ペトラ、設備には満足している?

ευχαριστημένη(辞書にのっているかたちは ευχαριστημένος )が「happy」と英訳されています。

この ευχαριστημένος(エフハリスティメノス)は「満足している」とか「うれしい」に近い「日常的な幸せ」で、もっと抽象的な「大きな幸せ」(例えば、「真の幸せ」なんていう場合の)は ευτυχισμένος(エフティヒスメノス)という単語であらわします。

綴りが似ている上に長い単語なので覚えづらいですが、メモとして。

「元気です」というフレーズ

ペトラの言葉に χαρά(ハラ、英語の fine)という単語がありましたので、定番の挨拶のフレーズを載せておきます。

Γεια σου Κώστα. Τι κάνεις;
ヤース コスタ。ティ カニス?
Hi, Kosta. How are you?
やあ、コスタ。元気?

Μια χαρά, ευχαριστώ.
ミア ハラ。エフハリストー。
I’m fine, thank you.
元気です、ありがとう。

κάποιος (some,any,a/an)

ダナエのセリフに登場する形容詞。

Δανάη:Αν έχεις κάποιο πρόβλημα…
アン エヒス カピオ プロヴリマ…
If you have any problems…
もし何か問題があったら…

κάποιο の男性形(辞書にのっているかたち)は κάποιος、女性形は κάποια です。

上の文章では英語の any にあたる単語として用いられていますが、柔軟に意味を持つ単語です。some のように用いられることもありますし、不定冠詞 a, an のように用いられることもある単語です。

έχω(英語の have)と名詞の対格

έχω(英語の have)はとてもよく使われる動詞です。

初心者レッスン「ギリシャ語の動詞έχω(英語のhave)の活用・用法と、ギリシャ人の夏休みの過ごし方」で、έχω の活用形や意味・用法について少し触れましたが、この初級レッスンではこのあと数回にわけ、もう少し詳しく見ていきます。

今回は、基本の「…を持っている」という意味で用いる έχω について学習します。

「…を」持っている「…を」には「対格形」を置きますので、もういちど対格についてもまとめながら学習を進めていきます。

定冠詞

主格・属格といっしょに一覧にまとめます。

単数 複数
男性 中性 女性 男性 中性 女性
主格 ο το η οι τα οι
対格 τον το τη/την τους τα τις
属格 του του της των των των

対格女性形の τη/την は、以下のように使い分けます。

  • あとにつづく名詞の頭が「母音」なら την
  • あとにつづく名詞の頭が「κ, π, τ, ξ, ψ, μπ, ντ, γκ, τσ, τζ」なら την
  • あとにつづく名詞の頭が「上記以外の子音」なら τη

την υποστήριξη(母音)
(the) support

τη μηχανογραφική υποστήριξη(上記以外の子音)
(the) IT support

不定冠詞

男性形のみ、主格とかたちが変わります。

男性 中性 女性
主格 ένας ένα μία
対格 ένα ένα μία
属格 ενός ενός μίας

男性名詞の対格形(単数)の語尾と定冠詞

主格形の語尾 をとるのが原則。

主格 対格 意味
ο γιατρός τον γιατρό doctor
ο παπάς τον παπά priest
ο Θανάσης τον Θανάση Thanasi(人名)

中性名詞の対格形(単数)の語尾と定冠詞

属格形は変化のパターンが多かったですが、対格形は主格形と同じかたちです。定冠詞も同じです。

ギリシャ語の名詞の属格形(所有)の語尾と冠詞 | 現代ギリシャ語学習メモ

主格 対格 意味
το ρούχο το ρούχο cloth
το δίπλωμα το δίπλωμα diploma
το μήκος το μήκος length
το συνεχές το συνεχές continuum
το σπίτι το σπίτι house
το τέρας το τέρας monster
το καθεστώς το καθεστώς regime

女性名詞の対格形(単数)の語尾と定冠詞

女性名詞も主格と対格は同じかたちです。ただし、定冠詞は変化します。

主格 対格 意味
η νοσοκόμα τη νοσοκόμα nurse
η ειρήνη την ειρήνη peace

έχω(英語の have)を用いた例文

それでは、έχω と名詞の対格を使って文章をつくってみます。

  • έχω は主語が一人称単数(εγώ、英語の I)のときのかたちです。
  • 主語が二人称単数(εσύ、英語の you)のときには έχεις となります。
  • 主語が人称代名詞の場合、ふつう主語を省略します。

Έχω τον υπολογιστή.
エホ トン イポロギスティ
I have the computer.
わたしはコンピューターを持っています。

Έχω την οθόνη.
エホ ティン オソニ
I have the screen.
わたしはパソコンのモニターを持っています。

Έχω το τηλέφωνο.
エホ ト ティレフォノ
I have the telephone.
わたしは電話を持っています。

Έχεις κάποιο πρόβλημα;
エヒス カピオ プロヴリマ?
You have any problems?
なにか問題がありますか?

今日学習したエピソード

GreekPod101 Beginner S1 #13 What Do You Have in Greece?

にほんブログ村 外国語ブログ 多言語学習者(学習中)へ にほんブログ村 外国語ブログへ