ギリシャ語で未来のことを言う(継続相未来)/ 日付の言い方 / ギリシャの教育制度

ギリシャ語で未来のことを言う練習です。動詞の前にθα をつけますが、英語と異なり、θα のあとも動詞は人称によって形をかえたままである、ということに注意です。

ギリシャ語の月名と、日付の言い方についても学習します。

キーフレーズ

Ναι, αλλά θα είμαι όλο το χειμώνα μόνος μου και θα πηγαίνω στην Καλαμάτα πολύ σπάνια.
ネ、アラ サ イメ オロ ト ヒモナ モノス ム ケ サ ピゲノ スティン カラマタ ポリ スパニア
Yes, but I’ll be alone all winter, and I’ll go to Kalamata very rarely.
うん、でも冬中ずっと一人だし、カラマタにはめったに行かないし。

ダイアログと単語

ペトロスがお友達のヴァシリと会いました。今日はエリとは別行動です。

Βασίλης: Να και το ούζο. Θέλεις νερό ή πάγο;
ナ ケ ト ウーゾ。セリス ネロ イ パゴ?
And here’s the ouzo as well. Do you want water or ice?
ウーゾだよ。水か氷、いる?

Πέτρος: Λίγο νερό, ευχαριστώ…
リゴ ネロ、エフハリストー…
A little water, thank you…
水を少し。ありがとう…

Βασίλης: Λοιπόν τι νέα, Πέτρο;
リポン ティ ネア、ペトロ?
So what’s new, Peter?
最近どう、ペトロ?

Πέτρος: Καλά, κάνουμε διακοπές. Έχω διακοπές μέχρι τριάντα ένα Αυγούστου. Από πρώτη Σεπτεμβρίου θα είμαι στη δουλειά.
カラ、カヌメ ディアコペス。エホ ディアコペス メフリ トリアンダ エナ アヴグストゥ。アポ プロティ セプテンヴリウ サ イメ スティ ドレア。
Well, we’re on vacation. I have vacation until the thirty-first of August. Starting September first, I’m at work.
うん、休暇中。8月31日まで休みなんだ。9月1日から仕事。

Βασίλης: Πού θα δουλεύεις φέτος;
プ サ ドレフィス フェートス?
Where will you be working this year?
今年はどこで働くの?

Πέτρος: Στη Σάμο. Δε μου αρέσει καθόλου.
スティ サーモ。デ ム アレシ カソーロ。
In Samos. I don’t like it at all.
サモス島。全然うれしくない。

Βασίλης: Γιατί; Είναι ωραία η Σάμος.
イァティ? イネ オレア イ サモス。
Why? It’s nice in Samos.
なんで?サモス島はいいところだよ。

Πέτρος: Ναι, αλλά θα είμαι όλο το χειμώνα μόνος μου και θα πηγαίνω στην Καλαμάτα πολύ σπάνια.
ネ、アラ サ イメ オロ ト ヒモナ モノス ム ケ サ ピゲノ スティン カラマタ ポリ スパニア。
Yes, but I’ll be alone all winter, and I’ll go to Kalamata very rarely.
うん、でも冬中ずっと一人だし、カラマタにはめったに行かないし。

Βασίλης: Η Έλλη πού θα είναι; Δε θα είσαστε μαζί;
イ エリ プ サ イネ? デ サ イサステ マズィ?
Where will Elli be? Won’t you guys be together?
エリは?一緒じゃないの?

Πέτρος: Όχι, η Έλλη είναι στο πανεπιστήμιο ακόμα. Εσύ, τι θα κάνεις, Βασίλη;
オヒ、イ エリ イネ スト パネピスティミオ アコナ。エシ、ティ サ カニス、ヴァシリ?
No, Elli is at the university now. And you, what will you do, Vasili?
うん、エリは大学だから。ところで君はどうするつもりなの、ヴァシリ?

Βασίλης: Θα δουλεύω σε μία μικρή εταιρία. Δε θα έχω πολλή δουλειά και τα χρήματα θα είναι λίγα.
サ ドレヴォ セ ミア ミクリ エテリア。デ サ エホ ドレア ケ タ フリマタ サ イネ リーガ。
I’ll be working at a small company. I won’t have much work, and the money will be little.
ぼくは小さな会社で働く予定。あまりたくさん仕事はないだろうし、お給料も少ないと思う。

Πέτρος: Κρίμα… Έλα, στην υγειά μας.
クリマ… エラ、スティン イギア マス。
Pity… Come on, cheers.
気の毒に… さあ、乾杯。

Βασίλης: Στην υγειά μας.
スティン イギア マス。
Cheers.
乾杯。

単語 読みかた 英訳 和訳
πάγος パゴス ice
χρήματα フリマタ money お金
υγεία イギア health 健康
εταιρεία エテリア company 会社
φέτος フェートス this year 今年
νέος ネオス new 新しい
μόνος モノス alone, single ひとり、ひとつ
χειμώνας ヒモナス winter
σπάνια スパニア rarely, seldom めったに…ない
μαζί マズィ together 一緒に
πανεπιστήμιο パネピスティミオ university 大学
μικρός ミクロス small, younger 小さい、若い

単語に関する補足

男性名の-ς の省略のつづき

以前のレッスンでも習いましたが、男性の名前を呼ぶときには末尾の-ς を省略します。

ギリシャ語で時間を言う / ギリシャ人の一日 | 現代ギリシャ語学習メモ

これは愛称ではなくて決まりなのだそうです。

なお、「三音節以上の男性名」または「古代の名前」の場合は、末尾の-ος を消して -ε をつける決まりとなっています。

ふだん 呼ぶとき
Αλέξανδρος Αλέξανδρε
Φίλιππος Φίλιππε

Αλέξανδρος … アレクサンドロス
Φίλιππος … フィリッポス

ギリシャ語の月と日付

πρώτη Σεπτεμβρίου
9月1日

τριάντα ένα Αυγούστου
8月31日

ギリシャ語で日付を言うときには、月名の末尾が -ου になります(ふつうの月名の末尾は-ος)。

月名 読みかた 意味
Ιανουάριος イアヌアリオス 1月
Φεβρουάριος フェヴルアリオス 2月
Μάρτιος マルティオス 3月
Απρίλιος アプリリオス 4月
Μάïος マイオス 5月
Ιούνιος イゥニオス 6月
Ιούλιος イゥリオス 7月
Αύγουστος アヴグストス 8月
Σεπτέμβριος セプテンヴリオス 9月
Οκτώβριος オクトヴリオス 10月
Νοέμβριος ノエンヴリオス 11月
Δεκέμβριος デケンヴリオス 12月
月名 日付を言う(…月の) 読みかた
Ιανουάριος Ιανουαρίου イアヌアリウ
Φεβρουάριος Φεβρουαρίου フェヴルアリウ
Μάρτιος Μαρτίου マルティウ
Απρίλιος Απριλίου アプリリウ
Μάïος Μαΐου マイウ
Ιούνιος Ιουνίου イゥニウ
Ιούλιος Ιουλίου イゥリウ
Αύγουστος Αυγούστου アヴグストゥ
Σεπτέμβριος Σεπτεμβρίου セプレムヴリウ
Οκτώβριος Οκτωβρίου オクトヴリウ
Νοέμβριος Νοεμβρίου ノエンヴリウ
Δεκέμβριος Δεκεμβρίου デケンヴリウ

日にちのほうは数字の女性形を使いますが、1日だけは序数の πρώτη (プローティ・英語のfirst)を用います。

ギリシャ語で時間を言う / ギリシャ人の一日 | 現代ギリシャ語学習メモ

Στην υγειά μας.(乾杯!)

直訳するとTo our health! といった感じですが、乾杯のときに用いるフレーズです。

Στην υγειά μας!
スティン イギア マス!
Cheers!
乾杯!

未来のことを言う(継続相未来)

ギリシャ語で未来のことを言うには、動詞の前にθα をつけます。

英語と異なり、θα のあとも動詞は人称によって形をかえたままです。

Θα είμαι εδώ.
I will be here.
ここにいるだろう。

Θα κάνει κρύο.
It will be cold (it will make cold).
風邪をひくだろう。

Θα δουλεύεις στο σχολείο;
Will you work at the school?
あなたは学校に行く予定ですか。

Δε θα έχουμε διακοπές.
We won’t have holidays.
わたしたちはお休みがとれないだろう。

なお、これは文法的には「継続相未来」と言って、継続的な、あるいは長期的な未来について述べる方法です。

この「相」という文法を学んだ後に、別の未来時制についても学習します。

ギリシャの教育制度

ギリシャの教育制度は小学校6年間、中学校3年間、高校3年間で、小~中学校の9年間が義務教育です。日本とおなじですね。

公立の学校では授業料や教科書代はかかりませんが、大学への進学を望むほとんどの学生は塾のような教育機関へ通います。こちらはもちろんお金が(たくさん)かかります。

ギリシャでは小学校1年生から英語の授業があり、5年生になると第二外国語(ドイツ語かフランス語を選択)の授業もはじまります。

多くの家庭では小学生になる前から外国語のお勉強をはじめるのだそうです。すごい。

今日学習したエピソード

GreekPod101 Absolute Beginner S1 #16 Lamenting With a Greek Friend

にほんブログ村 外国語ブログ 多言語学習者(学習中)へ にほんブログ村 外国語ブログへ