ギリシャ語の命令形 / ギリシャ語で道をたずねる

ギリシャ語の動詞を命令形にする練習です。語幹の語尾に をつけるのが基本となりますが、アクセントの位置や -ε をつけない動詞など、いくつか注意が必要です。

後半は「ギリシャ観光中に現地の人と話す」ことについてのあれこれ。

キーフレーズ

Πήγαινε ευθεία και στον πρώτο δρόμο κάνε δεξιά.
ピゲネ エフシア ケ ストン プロート ドゥローモ カネ デクシア
Go straight and at the first street turn right.
まっすぐ行って、最初の通りを右に曲がってください。

ダイアログと単語

エリはひとりでアクロポリスに向かいます。今回ペトロスとは別行動です。

Έλλη: Δεν καταλαβαίνω το χάρτη… Λοιπόν, πηγαίνω αριστερά και μετά δεξιά… Όχι…
デン カタラヴェーノ ト ハルティ、ピノン アリステラ ケ メタ デクシア… オヒ…
I don’t understand the map… So, I go left and then right… No…
地図がわからない… 左に曲がって右… ちがう…

Έλλη: Συγνώμη κύριε, μήπως ξέρετε πού είναι η Ακρόπολη;
シグノミ キリエ、ミポス クセーレテ プ イネ イ アクロポリ?
Excuse me, sir, perhaps you know where the Acropolis is?
すみません、アクロポリスはどこかわかりますか。

Άντρας 1: Όχι, λυπάμαι. Ρωτήστε κάποιον άλλο.
オヒ、リパメ。ロティステ カピオン アロ。
No, I’m sorry. Ask someone else.
わかりません、ごめんなさい。誰か他の方に聞いてみてください。

Έλλη: Ευχαριστώ. Συγγνώμη…
エフハリストー。シグノミ…
Thank you. Excuse me…
ありがとうございます。 すみません…

Άντρας 2: Ναι; Τι θέλεις, κορίτσι μου;
ネ?ティ セリス、コリツィ ム?
Yes? What do you want, my girl?
はい?どうしたの?

Έλλη: Μήπως ξέρετε πού είναι η Ακρόπολη;
ミポス クセレテ プ イネ イ アクロポリ?
Do you perhaps know where the Acropolis is?
アクロポリスはどこかわかりますか。

Άντρας 2: Ναι, βέβαια. Α, έχεις και χάρτη.
ネ、ヴェヴェア。ア、エヒス ケ ハルティ。
Yes, of course. Ah, you have a map too.
もちろんわかるよ。あー、きみも地図を持ってるんだね。

Έλλη: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω.
ネ、アラ デン カタラヴェーノ。
Yes, but I don’t understand.
はい、でもわからないのです。

Άντρας 2: Είναι λίγο μακριά. Λοιπόν, πήγαινε ευθεία και στον πρώτο δρόμο κάνε δεξιά.
イネ リゴ マクリア。リポン、ピゲネ エフシア ケ ストン プロート ドゥローモ カネ デクシア。
It’s a bit far. So, go straight and at the first street turn right.
ちょっと遠いよ。まずまっすぐ行って、最初の通りを右に曲がるんだ。

Άντρας 2: Μετά πήγαινε πάλι ευθεία και στο μουσείο κάνε αριστερά.
メタ ピゲーネ パリ エフシア ケ スト ムジオ カネ アリステラ。
Then go straight again and at the museum turn left.
それからまたまっすぐ行って、博物館を左に曲がる。

Άντρας 2: Ανεβαίνεις τα σκαλιά και είσαι εκεί… Κάνει πολλή ζέστη τώρα, μην πηγαίνεις στην Ακρόπολη τώρα. Πάμε σε μια καφετέρια…
アネヴェニス タ スカリア ケ イセ エキ… カニ ポリ ゼスティ トラ、ミン ピゲニス ストン アクロポリ トラ。パメ セ ミア カフェテリア…
You go up the stairs and you’re there… It’s very hot now, don’t go to the Acropolis now. Let’s go to a café…
二階に昇れば到着だよ。 ところで暑いね、アクロポリスには今行かずに、カフェに行こうよ…

Έλλη: Όχι. Ο φίλος μου με περιμένει. Ευχαριστώ πολύ!
オヒ。オ フィロス ム メ ペリメニ。エフハリストー ポリ!
No. My boyfriend is waiting for me. Thank you very much!
いいえ。ボーイフレンドが待っています。ありがとうございました!

Άντρας 2: Καλές διακοπές!
カネス ディアコペス!
Have a nice vacation!
良い休日を!

単語 読みかた 英訳 和訳
χάρτης ハルティス map 地図
δρόμος ドゥロモス road
πάλι パリ again また
ευθεία エフシア straight 直線、まっすぐ
δεξιά デクシア right
σκαλί スカリ stair
αριστερά アリステラ left
ρωτώ ロト ask 尋ねる
κύριος キリオス Mr. ~氏
ανεβαίνω アネヴェノ go up 昇る
κάποιος カリオス someone 誰か
άλλος アロス other 他の
πρώτος プロトス first 最初の
μακριά マクリア far 遠い

単語に関する補足

Κύριε, Κυρία(Mr., Mrs.)

Κύριε は 英語のMr. にあたる敬称です。

英語のMrs. にあたる敬称は Κυρία

ρωτήστε, ρωτώ(第二種活用動詞)

エリが最初に話しかけた男性のセリフです。

Ρωτήστε κάποιον άλλο.
オヒ、リパメ。ロティステ カピオン アロ。
Ask someone else.
誰か他の人に聞いてみてください。

ρωτήστε は、ρωτώ(英語のask)の二人称敬称・複数に対する「命令形」です。初対面なので、親称(二人称単数)ではなく、敬称のほうを使っていたのでした。

命令形については、今回のレッスンでこのあと学習します。

なお、ρωτώ の各人称に対する活用形は以下のとおりです。以前のレッスンで学習した第二変化(第二種活用)のかたちですね。

単数 複数
ρωτάω/ρωτώ I ask ρωτάμε We ask
ρωτάς You ask ρωτάτε You ask
ρωτάει/ρωτά He asks ρωτάνε/ρωτούν They ask

ギリシャ語の動詞の基本変化(第二変化)と、アテネの地下鉄のお話 | 現代ギリシャ語学習メモ

以下は補足です。あんまりがんばって覚えなくて良いです。

以前のレッスンでは「動詞の語幹の語尾が -α, -ε の動詞」が第二種活用動詞である、と習いました。でも、ρωτώ の語幹は ρωτ で、語尾が子音であるような気がしますよね。

これは、本来この動詞は ρωτάω というかたちであったためです。そうすると語幹の語尾はά になります。

この ρωτάω の末尾ふたつの母音が同化して ρωτώ というかたちになりました。でも、今でも ρωτάω ということもあります。

以前のレッスンで習った μιλάω(英語のspeak)と同様、一人称や三人称の活用形が二通りありますが、それも、元のかたちが ρωτάω でも ρωτώ でもどっちでもいいからなのです。

なんだか複雑ですが、どっちでも伝わるそうですのであまり難しく考えずに…。

命令文

ギリシャ語で命令文をつくる練習をします。

英語の場合は「動詞の原形を文頭に置く」という方法で命令文をつくりますが、ギリシャ語の場合は「動詞の語幹に -ε をつけて文頭に置く」のが基本となります。

κάνω – Κάνε!(基本の -ε)

英語のdo にあたる動詞 κάνω を使って命令文をつくります。これも以前のレッスンで登場しています。第一変化(第一種活用)動詞です。

Κάνε!
カネ
Do!
やれ!

このように、動詞の語幹に -ε をつけて命令形にします。

単数 複数
κάν-ω I do κάν-ουμε we do
κάν-εις you do κάν-ετε you do
κάν-ει he does κάν-ουν they do

πηγαίνω – Πήγαινε!(アクセントの位置がかわる)

英語のgo にあたる動詞 πηγαίνω を使って命令文をつくります。

Πήγαινε!
ピゲネ!
Go!
行け!

同じく動詞の語幹に -ε をつけて命令形にしますが、ふだんのかたちと命令形とではアクセントの位置が変わっています(πηγαίνω, Πήγαινε!)。

このような動詞もありますので、注意が必要です。

単数 複数
πηγαίν-ω πηγαίν-ουμε
πηγαίν-εις πηγαίν-ετε
πηγαίν-ει πηγαίν-ουν

μιλάω – Μίλα!(何もつけない、アクセントの位置がかわる)

μιλάω (英語のspeak)を使って命令文をつくります。

Μίλα!
ミラ!
Speak!
話せ!

-άω で終わる動詞を命令形にするときは、末尾の ω をとって、アクセントを一つ前の音節にうつします(μιλάω, Μίλα!)。

敬称・複数に対する命令文

複数の相手、あるいはひとりの相手に対してていねいに話すときの命令文です。

二人称複数・敬称に対する動詞の命令形は、末尾が-ετε か -τε になります。

Κάνετε!
Do!

Πηγαίνετε!
Go!

Μιλάτε!
Speak!

ていねいな命令形ならπαρακαλώ(英語のPlease) をつけたほうがいいですね。

Κάνετε παρακαλώ.
Please do!

Πηγαίνετε παρακαλώ.
Please go.

Μιλάτε παρακαλώ.
Please speak.

ギリシャ観光中の会話あれこれ

ギリシャで迷子になったら

もし、ギリシャでエリのように道に迷ってしまって、かつギリシャ語に慣れていなければ… ほとんどのギリシャ人は英語を堪能に話しますので、まずは英語でたずねてみましょう(緊急事態ですから)とのこと。

ギリシャ語でたずねるのであれば、必ず二人称敬称(複数とおなじかたちのほう)を使いましょう。

でも、たぶん答えてくれるギリシャ人は親称を使います。これは無礼だからではありません。親称を使ったほうがひとつひとつの単語が短くなって聞き取りやすいため、困っている外国人に対してはこちらを使う方が親切だと考えているからだそうです。

呼びかけ(my child とか)

ある程度の年齢の人は、会話の中でこんな呼びかけのフレーズを使うことがあります。

  • παιδί μου … my child
  • κορίτσι μου … my boy
  • αγόρι μου … my girl

少し驚くかもしれませんが、無礼のつもりはありません。親しみをもってコミュニケーションを取りたいのです、というお話でした(だけどもちろん、状況によっては無礼や皮肉をこめて使われるフレーズではあります)。

そういえば以前のレッスンでも、タクシーの運転手さんがペトロスとエリに対してπαιδιά(上のπαιδί の複数形)と呼びかける場面がありました。

Καλές διακοπές, παιδιά.
カレシュ ディアコペシュ、ペディア!
Have a nice vacation, guys!

会話を切り上げたくなったら

ダイアログの最後、道案内をしてくれた男性がエリをカフェに誘っていましたが、

Έλλη: Όχι. Ο φίλος μου με περιμένει. Ευχαριστώ πολύ!
オヒ。オ フィロス ム メ ペリメニ。エフハリストー ポリ!
No. My boyfriend is waiting for me. Thank you very much!
いいえ、ボーイフレンドが待っています。ありがとうございました!

と言って会話を終わりにしました。

話を穏便に切り上げるときに使えるフレーズを教えてくれました。

Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να φύγω τώρα. Γεια σας!
リポン、エフハリストー ポリー。プレピ ナ フィーゴ トラ。ヤーサス!
Well, thank you very much. I need to go now. Bye!
それでは、ありがとうございました。もう行かなくては。さようなら!

ここ数回のレッスンでエリはペトロスにずいぶん怒っていたけれど、ちゃんとカフェの誘いを断って帰ってくれたから安心した。

今日学習したエピソード

GreekPod101 Absolute Beginner S1 #14 Are You Lost in Greece?

にほんブログ村 外国語ブログ 多言語学習者(学習中)へ にほんブログ村 外国語ブログへ